Maija Svärd

Koulutus on paras investointi tulevaisuuteen

Lakisääteisten peruspalveluiden laatu on turvattava tulevalla valtuustokaudella. Meidän on huolehdittava siitä, että kuopiolaisten tulevaisuudesta ei leikata. Koulutus ja sivistys ovat jokaisen oikeuksia.

Kasvatus- ja koulutuspalveluiden järjestäminen on kaupungin vastuulla. Riittävät resurssit kasvatukseen ja koulutukseen vahvistavat kaupungin elinvoimaa. Koulutuksesta ei voi enää leikata, koska jos näihin palveluihin ei varata riittävästi rahaa, kasvavat kustannukset muilla palvelualoilla. Tämä on havaittu mm. lasten ja nuorten mielenterveyspalvelussa, lastensuojelussa ja perusterveydenhuollossa. Kuopiossa hoitotakuu ei toteudu lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa.

Laadukasta kasvatusta ja opetusta on mahdollista antaa vain, mikäli opetusryhmät ovat riittävän pienet. Riittävä tuntimäärä mahdollistaa myös jakotunnit oppilaille sekä lisätuntien säilyttämisen alkuopetuksessa. Tulevalla valtuustokaudella ei opetuksesta voi enää säästää, koska opetustunteja on karsittu viime vuodet.Tälläkin hetkellä tuntikehysleikkaus perusopetuksessa on 2,33%, joka tarkoittaa vuositasolla n.800 000€.

Kaupungin vastuulla on tarjota jokaiselle oppilaalle heidän tarvitsemansa oppimisen tuki. Varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle saakka on käytössä kolmiportainen tuki, mutta se ei tällä hetkellä toimi. Luokissa on oppilaita, joille on kirjattu tehostettu tuki, mutta he eivät saa tarvitsemaansa tukiopetusta tai osa-aikaista erityisopetusta resurssien puutteen vuoksi. Näin käy kuopiolaisissa kouluissa välillä myös erityistä tukea tarvitseville oppilaille. Tuen puutteen vuoksi yhä suurempi osa oppilaista ei saavuta oppimisen vähimmäistavoitteita. Oikein toteutettu ja oikeaan aikaan annettu riittävä kolmiportainen tuki maksaa itsensä takaisin ja turvaa kaikille mahdollisuuden oppia ja pärjätä elämässään.

Koululla on tärkeä tehtävä sosiaalisten suhteiden ylläpitäjänä ja yhteisöllisyyden luomisessa ja vuorovaikutustaitojen kehittämisessä. Laadukkaan opetuksen lisäksi yhteisöllisyyttä on tuettava ja oppilas-huoltoon on saatava riittävät voimavarat. Näin ehkäisemme lasten ja nuorten syrjäytymistä ja vahvistamme tunnetta yhteisöön kuulumisesta.

Haluan vaikuttaa myös siihen, että Pirtin koulun rakentamista aikaistetaan. On kohtuutonta, että koulun väki joutuisi toimimaan suuressa ahtaudessa vielä viisi vuotta.